Privacy Policy


Privacy Policy

De Barkasclub hecht veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jullie Privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Barkasclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jullie persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om jullie uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jullie persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jullie persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;

 • Op de hoogte zijn van jullie rechten over jullie persoonsgegevens, jullie hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Barkasclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens. Indien jullie na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wens op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de Barkasclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;

 • Het versturen van de nieuwsbrief;

 • Het uitvoering geven aan het lidmaatschap doelstelling.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Barkasclub de volgende persoonsgegevens van jullie vragen:

 • Naam;

 • Voornamen;

 • Adres;

 • Postcode;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • Mobiel telefoonnummer;

 • E-mail adres;

 • Naam van de boot.

 • Ligplaats

Jullie persoonsgegevens worden door de Barkasclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van het lidmaatschap van de vereniging en daarna alleen in de financiŽle administratie voor maximaal 7 jaar.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

De Barkasclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jullie te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Barkasclub van jullie gegevens kennis kunnen nemen, zijn geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Jullie hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met jou niet uit dan vinden we dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als er naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen zijn neemt dan contact met ons op.

Contactgegevens:


Terug naar Barkasclub pagina

Heeft u opmerkingen of vragen laat het mij weten, e-mail: info@barkasclub.nl